Song Lyrics Search Engine

Lyrics  »  Foje lyrics  » 

tolyn nuo tavæs lyrics

foje
Artist: foje
Song: tolyn nuo tavæs
að bëgau tolyn nuo tavæs
tam kad bûèiau arèiau
að bëgau nuo melo kur
tavo veide maèiau
kuprinë uþ mano peèiø
dievas viduje
nebuvo þvaigþdës nei vienos
visame danguje
þinojau kad didelis miestas
kaþkur prieðaky
bet nejauèiau jo nes rytas
dar buvo toli
að bëgau laimingas
nusprendæs palikt tave
nebuvo nei vieno þmogaus
mano kelyje
að nekenèiu þodþiø
kuriø niekada nesakiau
að bëgau nuo meilës
nes man jos reikëjo daugiau
að palieèiau deðimtis tûkstanèiø
taip ir ne
laimingas jauèiuosi
nes nëra tavæs ðalia
Linkëjimai nuo Ryèio ið Maþeikiø!
oras@mazeikiai.omnitel.net
foje
tolyn nuo tavæs lyrics
by foje lyrics
spin doctors
cop that the robber lyrics
by spin doctors lyrics
ferlin husky
mother watch lyrics
by ferlin husky lyrics
Latest Lyrics Additions: Hey Zeus the Dungeon / Snake In The Grass / Homies / G Check / Fuck The Club Up / Bricksquad / San Antonio Baby / Two Houses / To Me / One Less / Broken Girl / Hit the Parking Lot / Troubled World Pt.2 / Party / I Still / Everyday Struggle / Change / Can't Stay Away / The Perfect Space / I And Love And You